Ruby gem Xray-rails使用笔记

xray-rails 是一个很好用的rails view层调试工具。它能在生成的HTML中添加特定的标记,用以帮助识别HTML片段是哪个源码文件生成的。

xray-rails 支持erb、jst文件。

GitHub: https://github.com/brentd/xray-rails

 

 

 

发表评论